Stijl, structuur en inhoud in balans

Bij het redigeren van een rapport, nota of jaarverslag gaat het allereerst om doel en doelgroep: wie gaat het uiteindelijk lezen en met welk doel? Daar stemmen we het proces op af.

Strakke planning

In alle gevallen geldt: goede afspraken en een strakke planning zijn essentieel om de deadlines te halen. Vooraf maken we duidelijke afspraken. Wie leveren tekst en beeld aan? Gaat dat direct naar ons of via één contactpersoon? We maken ook afspraken over de masterversie. Werken we binnen Google docs, met Office 365 of met ‘wijzigingen bijhouden’ van MS Word? Goede afspraken voorkomen dat versies door elkaar lopen of aanvullingen verloren gaan.

Voordat wij starten met een opdracht besteden we aandacht aan de volgende zaken:

Stijl

Wat is uw doelgroep? Aan welk taalniveau zijn uw lezers gewend? B1, C1? Welke vaktermen zijn al dan niet bekend? Wij (her)schrijven een tekst met als uitgangspunt dat deze prettig leest, logisch is opgebouwd en geen vragen meer oproept. Uiteraard halen wij  alle taal-, typ- en stijlfouten  uit de aangeleverde teksten.

Inhoud

Vaak hechten beleidsmedewerkers en juristen grote waarde aan exact en juist formuleren. Dat gaat nog weleens ten koste van de leesbaarheid. Wij zijn erin gespecialiseerd om ook zeer nauwkeurige formuleringen zodanig te herschrijven, dat ze prettig leesbaar en begrijpelijk worden. Raakt onze ‘vertaling’ mogelijk aan de inhoud van de tekst? Dan waarschuwen we altijd even, bijvoorbeeld door een opmerking in het tekstbestand.

Zelf schrijven

We doen meer dan alleen redactie op teksten die anderen al hebben geschreven. Als u wilt, schrijven we zelf delen van de tekst, op basis van bestaande documenten of interviews met inhoudelijk specialisten. Vervolgens voegen we die losse elementen samen tot een samenhangend, logisch opgebouwd en prettig leesbaar geheel.
Als het gaat om een publieksversie van een complexe nota, hanteren we graag creatieve tekstvormen als storytelling en persoonlijke interviews om de lezer te boeien.

Vertrouwelijk

Onze opdrachtgevers weten: wij gaan uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Uw teksten zijn veilig bij ons. Als u daar prijs op stelt, gebruiken wij PGP-protocollen bij het versturen van bestanden per e-mail. PGP staat voor pretty good privacy en is een manier van versleutelen van digitale berichten.

Deadlines

Eindredactie komt altijd aan het eind van een lang schrijfproces, waarbij vaak diverse mensen betrokken zijn. Wij zijn gewend te werken met strakke deadlines. Als er tevoren goede afspraken zijn gemaakt, mogen die deadlines zeer krap zijn. Het komt regelmatig voor dat we maar enkele dagen hebben om de tekst te redigeren. Ook dan zetten we alles op alles om die deadline te halen.

Vormgeving en fotografie

Niet alleen goede leesbaarheid van de tekst, ook lay-out en afbeeldingen maken een lange zakelijke tekst toegankelijk. Wij beschikken over een netwerk van grafisch vormgevers en fotografen. Een digitale versie nodig, een illustratie of een (animatie)filmpje? Wij regelen het graag.